ADANA HAVA DURUMU
Hızlı İletişim/Fast Contact +90 322 502 56 12

Tüzük

- +

ADANA
TURİZMİ GELİŞTİRME VE ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ
TÜZÜĞÜ

Birliğin adı:

Madde 1-Birliğin adı: Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği’dir.
Birliğin Kısa adı : ATGAB’dır.

Birliğin merkezi:
Madde 2- Birliğin Merkezi Adana’dır.

Birliğin çalıŞma alanı ve süresi:

Madde 3- Birliğin Faaliyetleri, birliğe üye Karataş, Yumurtalık Tufanbeyli, Karaisalı,
Saimbeyli, Aladağ, Feke ve Pozantı ilçe Belediyeleri yetki alanları ile sınırlı olup, çalışma
süresi sınırsızdır.

Madde 4- Adana Büyükşehir Belediyesi, Karataş, Yumurtalık, Tufanbeyli, Karaisalı,
Saimbeyli, Aladağ, Feke ve Pozantı ilçe Belediyeleri ve Çukurova Turistik Otelciler Birliği
birliğin üyeleridir.

Birliğin amacı ve üyelerce birliğe devredilen görev ve hizmetler:
Madde 5- a) Çalışma alanı içerisinde, İçme – kullanma suyu ve sulama suyu, kanalizasyon,
arıtma, çöp toplama ve imha, kaldırım, yol yapımı ve asfaltlama, köprü yapımı, dere ıslahı
gibi altyapı çalışmalarını yönetmek, bunlarla ilgili tesislerin yapım, bakım, onarım ve
işletmesini yapmak ve bu tesisleri sürekli faal ve çalışır vaziyette tutmak, üye köy ve
belediyelere altyapı çalışmalarında kullanılacak araç, gereç ve iş makineleri yardımında
bulunmak ve gerekirse bu araç ve iş makinelerini altyapı çalışmaları sonuçlanıncaya kadar
üye köy ve belediyelere tahsis etmek.
b) Çevre sorunlarının çözümü, deniz, hava ve çevre kirliliğinin önlenmesi konularında
tedbirler almak, müsebbipler hakkında ceza uygulamak.
c) Bölgede yangına karşı alınan tedbirlere yardımcı olmak için itfaiye servisleri kurmak ve
gerekli önlemleri almak.
d Görev alanı içerisinde çevrenin etkin denetimini sağlamak için Özel Güvenlik Teşkilatı
kurmak.
e) Altyapı tesislerinden yararlanacak arsa ve binalar ile talep halinde diğer taşınmazların
aplikasyonlarını yapmak
f)Yasalar doğrultusunda taşınır mal ve taşınmaz mal edinir. Kamulaştırmalar yapar.
g) Ekip ve ekipmanlar kurar, hazırlanacak yatırım programı çerçevesinde uygulamaya
konulmak üzere proje ve plan yapar, yaptırır.
h) Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yaptırılan altyapı tesislerinde Bakanlığın uygun görüşü
alınarak değişiklik yapar. Bununla ilgili her türlü yatırımları yapar.
i) Görev alanı içinde zararlılarla mücadele etmek, ekip ve ekipmanlar kurmak.
j) Kamu yararına çalışan dernek, birlik, vakıf, kurum, sandık ve benzeri kuruluşlar ile
okullara bütçe olanakları ölçüsünde yardım etmek.
Sayfa 2 / 10
Meclis BaŞkanı Katip Üye Katip Üye
Necip TOPUZ Muhammet BAYRAM İsmail BEKDİK
k) Turizmin geliştirilmesine yönelik gerekli çalışmalar yapmak, yürütmek, sportif faaliyetlerle
ilgili tesisler yapmak, yaptırmak, işletme ve işlettirmek ile bütçe imkanları ölçüsünde eğitim,
sağlık, kültür, ulaşım, güvenlik, spor, çevre ve diğer alanlarda Birliğe üye idarelere kanunlarla
verilmiş görevleri yerine getirmek, bu görevlerin yerine getirilmesine destek sağlamak.
l) Birlik Valilik (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) ve Kaymakamlıklarla iş birliği içerisinde
çalışır, çalışmalarında Valilik (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) ve Kaymakamlıklara bilgi
verir.
Belediye ve Köy Kanunlarına göre, Belediye ve Köyün görev alanına giren ve birlik
tüzüğünün 5. maddesinde belirtilen görevler BİRLİĞE devredilmiştir.
Birliğin organları:
Madde 6- Birliğin organları şunlardır.
1- Birlik Meclisi
2- Birlik Encümeni
3- Birlik Başkanı

BİRLİK MECLİSİ’NİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ
Birlik meclisinin kuruluŞu:
Madde 7- Birlik meclisi,Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclisinden
(5) üye ; belediye başkanları ve Belediye Meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri (2)
üye; ÇUKTOB’dan seçilen (3) üye; oluşur. Asıl üye sayısının yarısı kadar da yedek üye
seçilir. Üyelerin kendi meclislerinde seçimi gizli oyla yapılır. Üye mahalli idare birimlerinin
başkanları birliğin doğal üyesidir. Birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli
idare seçimleri ile sona erer. Mahalli idarelerden seçilen meclis üyesinin üçte biri kadar birlik
sahasındaki turizm belgeli tesislerin kendi aralarından seçtikleri üyelerde üye olabilirler.
Belediye Başkanları Birlik Meclisinde kendilerini temsil etmek üzere, meclis üyelerinden
birine yetki verebilir.
Meclisin seçimle gelen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedekleri getirilir.
Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliğini kaybedenler, birlik meclisi üyeliğini de
kaybetmiş sayılırlar.
Mahalli idare birimlerinin mecliste temsil edilmeleri:
Madde 8- Birlik meclisine üye mahalli idareler yedinci maddede belirtilen sayıda üyeler ile
temsil edilirler. Ancak, mahalli idare meclisinden seçileceklerin üçte biri kadar birlik çalışma
alanındaki Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm belgeli konaklama tesislerinin ve deniz
turizmi tesislerinin temsilcilerinin kendi aralarından, gizli oyla belediye meclis üyeliğine
seçilme şartlarını taşımak kaydıyla Birlik merkezinin bulunduğu yer Büyükşehir Belediyesi
encümenlerinin gözetiminde seçecekleri üyelerle temsil edilirler.

Meclisin görev ve yetkileri:
Madde 9- Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
c) Borçlanmaya karar vermek.
d) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.
Sayfa 3 / 10
Meclis BaŞkanı Katip Üye Katip Üye
Necip TOPUZ Muhammet BAYRAM İsmail BEKDİK
e) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
f) Şartlı bağışları kabul etmek.
g) Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar
birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek.
h) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.
i) Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini
seçmek.
j) Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.
k) Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek.
l) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
m) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
n) Ek ve olağanüstü ödenek vermek,
o) Birlik Başkanı tarafından hazırlanıp sunulan bir önceki yıla ait çalışma raporlarını
incelemek ve kabul etmek,
p) Birlik personeline ait kadroların ihdası, değiştirilmesi ve kaldırılması hakkında İçişleri
Bakanlığına teklifte bulunmak,
r) Birliğe üye Mahalli İdarelerin bir sonraki yıl bütçesine koyacakları katılma payı oranının
gerektiğinde arttırılmasına karar vermek,
s) Birlik adına alınan ve süresi bir yılı aşan ikraz ve istikrazları karara bağlamak,
Ş) Birlik Başkanlığının Birlik hizmet ve faaliyetleri ile ilgili konulardaki önerilerini görüşüp
karara bağlamak,
t) Kuruluş amacında belirtilen görevlerle ilgili olarak, Birliğin ve yetki sahasının tanıtımına
yönelik olarak Ulusal ve Uluslar arası kuruluşlar ile işbirliğinde bulunmak, reklam, her türlü
basın, yayın ve medya organı ile çalışmada bulunmak fuarlara katılım konularında Birlik
Encümenine harcama da dahil olmak üzere yetki vermek,
u) Birbirini takip eden üç toplantıya mazereti olmaksızın katılmayan Genel Kurul üyelerinin
istifa etmiş sayılmalarına karar vermek,
ü) Başkan tarafından Genel Kurulda görüşülmesi istenen diğer konular hakkında karar
almak,
v) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Birlik arasında yapılacak irtifak hakkı devir sözleşmesini ve
protokollerin esaslarını belirlemek,
y) Bu Tüzükte açıklanmayan hallerde Birlik Başkanı ile Birlik Encümenine verilecek yetkileri
saptamak ve toplantı gündemindeki konuları karara bağlamak.
Meclis baŞkanlık divanı:
Madde 10- Mahalli idareler genel seçimlerini müteakip meclis Birlik merkezinin bulunduğu
mülki idare amiri olan valinin çağrısı üzerine 30 gün içinde en yaşlı meclis üyesinin
başkanlığında toplanarak, ilk iki yıl için meclis, başkanı, birinci ve ikinci meclis başkan vekili
ile 2 katip üyeyi seçer. Seçilen başkanlık divanı ilk iki yıl için görev yapar, ilk iki yıldan sonra
seçilen başkanlık divanı üyeleri ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapar.
Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi
tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Meclis Başkanlık Divanı seçimi 3 gün içerisinde
tamamlanır. Birlik Meclisine Birlik Başkanı, bulunmaması durumunda Meclis 1. Başkan
Vekili, onun da bulunmaması durumunda 2. Başkan Vekili başkanlık eder. Ancak yıllık
Faaliyet raporunun görüşüldüğü Meclis Toplantısı Başkan Vekilinin Başkanlığında yapılır.
Başkanlık Divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye
seçilir. Meclis Başkanı, Meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.
Meclis toplantı ve karar nisabı:
Madde 11- Birlik meclisi her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan olarak birlik merkezinde
toplanır. Toplantılar her ayın ilk haftasında ve her halükarda ay içerisinde başlar ve en fazla 5
Sayfa 4 / 10
Meclis BaŞkanı Katip Üye Katip Üye
Necip TOPUZ Muhammet BAYRAM İsmail BEKDİK
gün devam eder. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların
çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz.
Meclis, başkan ve meclis üyelerinin üçte birinin veya üye mahalli idare meclislerinin talebi
üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan
tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az
olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Ancak bu nisap meclis
üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az 3
gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilan edilir. Olağanüstü
toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez. Tüzükte ve 5355 sayılı
kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Belediye Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Birlik meclisinin kararlarının kesinleŞmesi:
Madde 12- Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik başkanı
hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını geri gönderir. Meclis kararında ısrar ederse veya 5
gün içerisinde başkan kararı mülki idare amirine gönderir ya da bu süre zarfında herhangi bir
işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir.
Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar Adana Valiliğinin onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer
Birlik meclis kararlarının yürürlüğe girmesi:
Madde 13- Kesinleşen meclis kararları Adana Valisine göndermekle yürürlüğe girer.
İhtisas komisyonları:
Madde14- Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve
sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik meclisi, dönem başı
toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet konularında diğer ihtisas komisyonları
kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ
Birlik encümeninin oluŞumu:
Madde 15- Birlik encümeni, birlik başkanı da dahil olmak üzere 5 üyeden oluşur. Encümen
seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden
seçilebilir. Üyeler farklı mahalli idari birimlerden seçilirler. Birlik Meclisi Üyeliği sona
erenlerin, Encümen Üyeliği de sona erer.
Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın
görevlendirmesi durumunda birlik müdürü veya görevlendireceği encümen üyelerinin birisi
tarafından yürütülür.
Birlik Meclisinin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar, Birlik Meclisi ve Birlik
Encümenine ait görevler, Valinin seçeceği Kamu görevlileri arasından biri Başkan olmak
üzere görevlendirilecek 5 kişilik bir heyet tarafından yürütülür.
Encümenin görev ve yetkileri:
Madde 16- Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş
bildirmek
b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
Sayfa 5 / 10
Meclis BaŞkanı Katip Üye Katip Üye
Necip TOPUZ Muhammet BAYRAM İsmail BEKDİK
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.
g) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını
uygulamak.
ğ) Aylık cetvelleri incelemek ve karara bağlamak,
h)Kiralama ve kiraya verme ile ilgili işlemleri yapmak,
ı) Muhasebe hesaplarını denetlemek ve Birlik parasının bütçeye uygun olarak harcanıp
harcanmadığını kontrol etmek,
i) Bu Tüzükte sayılan görevlerle, çeşitli kanunlarla Birlik Meclisine görev olarak verilen
konuları toplantı halinde bulunmadığı zamanlarda Birlik Meclisinin ilk toplantısında onayına
sunmak şartıyla görüşüp karara bağlamak,
j) Birlik Meclisince kendisine verilen işleri yapmak,
j) Birlik işlerinin yürütülmesi için onayları Başkanlıkça yapılmış personelin tayini, işi
bitenlerin vazifeden affı, personel ile alakalı ücret vs. lüzumlu muameleleri yapmak,
k) Birliğin amacı doğrultusunda projeler yaptırmak, bu projelerle ilgili müzayede, münakaşa
şartnamelerini hazırlamak, ihaleleri, pazarlıkları yapmak. Turizm Bakanlığı tarafından daha
önce yaptırılan altyapı tesislerinde amacı dışında kullanım değişikliği ancak anılan Bakanlığın
uygun görüşünü alarak yapmak,
l) İstimlak edilecek yerleri belirlemek ve istimlak kararları almak,
m) Birlik vazifelerinin yapılabilmesini sağlamak için konulacak yasakları belirlemek,
n) Özel kanunlarla Birliğe bırakılan tesis ile ilgili yasaklara riayet etmeyenlere verilecek
cezaların takdiri işlerini yapmak,
o) Birlik işlerinin daha iyi yürütülebilmesi için bu tüzükte yazılı olmayan Birlik lehine uygun
diğer işleri yapmaktır.
Birlik encümeni toplantı ve karar nisabı:
Madde 17- Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden
belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde
başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda encümeni
toplantıya çağırabilir.
Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen
konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif
edebilir.
Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.
BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ
Birlik baŞkanı:
Madde 18- Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel seçim
sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte iki
yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik
başkanını da ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 10’uncu maddesindeki
usullere göre seçer.
Birlik baŞkanının görev ve yetkileri:
Madde 19- Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik
başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
Sayfa 6 / 10
Meclis BaŞkanı Katip Üye Katip Üye
Necip TOPUZ Muhammet BAYRAM İsmail BEKDİK
a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak,
izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu
meclise sunmak.
c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d) Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.
e) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h) Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.
i) Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını
yapmak.
j) Birlik personelini atamak.
k) Birliği denetlemek.
l) Şartsız bağışları kabul etmek.
m) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen
görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
n)Birlik Bütçesinin İta Amirliğini yapmak ve gerektiğinde Birlik Müdürüne İta Amirliği
yetkisini vermek,
o) Birlik Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak Birlikle ilgili konularda Birlik Meclisine
teklifte bulunmak.
p) Birlik işlerinin düzenli bir şekilde yürütümünü sağlamak,
r) Birlikle ilgili her konuda Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak,
s) Birliğin amacını gerçekleştirebilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak.
Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye başkanlığının
göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.
Birlik baŞkanı görevlendirilmesi:
Madde 20- Birlik Başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni Birlik Başkanı veya
başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar, Birlik
Başkanlığına Birlik merkezinin bulunduğu mahallin mülki amiri tarafından görevlendirme
yapılır. Görevlendirilecek kişinin Birlik Başkanı seçilme yeterliliğine sahip olması şarttır.
Huzur hakkı ve izin hakkı:
Madde 21- Birlik meclisi ile birlik encümeninin başkan ve üyelerine meclis ve encümen
toplantılarına katıldıkları her gün için birlik başkanına (5000), encümen üyelerine (2000),
meclis üyelerine (1500) gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile
çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, birlik meclisi tarafından belirlenecek
miktarda huzur hakkı ödenebilir. Ancak, huzur hakkı ödenecek gün sayısı, bir yıl içinde yirmi
dört günü geçemez.
Meclis üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır. Ayrıca mazeretleri durumunda, bir yıl
içindeki toplantı süresinin yarısını aşmamak şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izin
verilebilir.
Sayfa 7 / 10
Meclis BaŞkanı Katip Üye Katip Üye
Necip TOPUZ Muhammet BAYRAM İsmail BEKDİK
BİRLİK TEŞKİLATI VE GÖREVLİLERİ
TeŞkilat:
Madde 22- Birlik teşkilatı, birlik müdürü, idari ve mali işler müdürü, makine ve ikmal
müdürü ve arıtma ve kompost müdürlüğü biriminden oluşur.
Birlik personeli:
Madde 23- Birlik müdürünü, birim amirlerini ve diğer personeli birlik başkanı atar. Ancak
birlik müdürü ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.
Birlik, Belediye Kanununun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine, birlik personelinin
atama, yükselme haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Bakanlar Kurulunca Belirlenen
Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk
Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar, Belediye Kanununda belirtilen esas ve
usûllere göre birlik genel sekreteri veya diğer üst yönetici kadrolarında görevlendirilebilir. Bu
tür görevlendirmelerde ilgilinin kendi kurumundan aldığı her türlü malî ve sosyal hakları
kesilmez, ancak kurumundan aldığı aylık ve diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek
üzere birlik encümeni kararıyla ek ödeme yapılabilir.
Birlik müdürünün görevleri:
Madde 24- Birlik Müdürü Birliğe ait hizmetlerin başkan adına onun direktifi ve sorumluluğu
altında yürütülmesini sağlar.
Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Müdürüne devrettiğini bir yönerge ile belirler.
MALİ HÜKÜMLER
Birliğin gelirleri:
Madde 25- Birliğin gelirleri şunlardır:
a) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları.
b)Birlik Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı
ücretler.
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler.
d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde
edilecek gelirler.
e) Kira ve faiz gelirleri.
f) Bağışlar.
g) Birliğin faaliyet gösterdiği alanlardan elde edilen işletme gelirleri
h) Diğer gelirler.
Birliğin giderleri:
Madde 26- Birliğin giderleri şunlardır:
a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.
b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur
hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
Sayfa 8 / 10
Meclis BaŞkanı Katip Üye Katip Üye
Necip TOPUZ Muhammet BAYRAM İsmail BEKDİK
c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve
onarımı için yapılan giderler.
e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.
f) Dava takip ve icra giderleri.
g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri
h) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.
i) Temsil, tören ve ağırlama giderleri.
j) Diğer giderler.
Üyelerin birliğin faaliyet giderlerine katılım payları:
Madde 27-
a) Üye Adana Büyükşehir Belediyesi birlik faaliyetlerine katılım payı olarak (2020 yılı dahil)
kesinleşmiş bütçesinin % 0,1 (binde birini) Birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak öder.
b) Büyükşehir Belediyesi dışındaki Üye belediyeler her yıl birlik faaliyetlerine katılım payı
olarak nüfus başı 1 TL olarak öder.
c) Üye Çuktob. her yıl birlik faaliyetlerine katılım payı olarak 1.200,00 TL olarak öder.
Birlik bütçesi
Madde 28- Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile
bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.
Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı
devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.
Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik müdürü, bütçe ödeneklerinin
verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.
Birlik meclisi, birlik bütçesini Kasım ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.
Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci
düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.
Birlik bütçesinin kesinleŞmesi ve yürürlüğe girmesi:
Madde 29- Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 12 ve 13 üncü
maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.
Üst yönetici:
Madde 30- Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır.
Harcama yetkilisi:
Madde 31- Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini birlik müdürüne
devredebilir.
ÇalıŞma programı:
Madde 32- Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler,
çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.
Sayfa 9 / 10
Meclis BaŞkanı Katip Üye Katip Üye
Necip TOPUZ Muhammet BAYRAM İsmail BEKDİK
Birliğin alım, satım, ihale ve hesap iŞleri:
Madde 33- Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735
sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir.
Birliğin tutacağı defterler:
Madde 34- Birlikler, Belediyeler, Bağlı İdare ve Birlikler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinde, birlikler için öngörülen defterleri tutarlar.
Üye mahalli idarelerin ve vatandaŞların birlik hizmetlerinden faydalanma usulleri:
Madde 35- Su ve kanalizasyon hizmeti öncelikli olarak imarlı alanlara götürülecektir. Ayrıca
bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar bir yönetmelikle belirlenecektir.
Birliğin üyelerinin sorumluluğu:
Madde 36- Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği
sorumludur.
Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye mahalli idarelerin tüzel
kişiliğini bağlamaz.
Diğer Mevzuatın Uygulanması
Madde 37- Bu Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5355
sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yönetmelik yapılması:
Madde 38- Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.
Yönetmelik, birlik meclisi tarafından kabul edilir ve Tüzüğün 12 ve 13’üncü maddesindeki
esas ve usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.
Birliğe katılma ve birlikten ayrılma:
Madde 39- Birliğe katılma ve birlikten ayrılma ilgili kanun hükümleri doğrultusunda üye
mahalli birliğin kendi meclisinde alacağı karar ile gerçekleşir. Katılmada ayrıca Birlik
Meclisinin de kabulü gerekir.
Tüzük DeğiŞikliği:
Madde 40- Birlik tüzüğü, birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı
valinin onayı ile gerçekleşir.
Birliğin tasfiyesi:
Madde 41- İlgili kanun hükümleri doğrultusunda, Birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki
çoğunluğunun alacağı kararla feshedilir.
Birliğin tasfiyesini, mülki idare amirince belirlene üç kamu görevlisince yürütür. Tasfiye
işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak
kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre,
katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır.
Sayfa 10 / 10
Meclis BaŞkanı Katip Üye Katip Üye
Necip TOPUZ Muhammet BAYRAM İsmail BEKDİK
Birlik Meclisinin İlk Toplantısı:
Geçici Madde 1- Birlik Meclisi, bu tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir ay
içerisinde Adana Valisince belirlenen bir yerde ve günde toplantıya çağrılır.
Yürürlük:
Madde 42- Bu Tüzük hükümleri Adana valisinin onayından sonra yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 43 – Bu tüzük hükümleri birlik başkanı tarafından yürütülür.

Translate »